E

עבודות חדשות: חלומות בסטודיו

2015-היום: מפגש דימויים כאוטי לעתים, ממקורות שונים החל מזכרונות ילדות, התנ"ך, תולדות האמנות, וכלה בחדשות.

E

שעור בתולדות האמנות

2011-2015: מפגש ודיאלוג בין דימויים מהמציאות עם דימויים מההיסטוריה של הציור: תולדות האמנות שלי.

E

התבוננות

1990 עד היום: מבחר עבודות ישנות, וכן רישומים וציורים חדשים יותר שלא משויכים לשום סדרה.

E

אותו הנוף

2000-2013: מבטים שונים על אותו הנוף הנשקף מהסטודיו וסביבתו.

E

הציירת והחסיד

2007-2010: מפגש מדומיין עם ובין שני יוצרים שנספו בשואה שיצירותיהם שרדו, חבויות.

E

זכר

2005-2007: זכרונות הסטוריים ומשפחתיים נפגשים בסדרה זו, שנולדה עקב גילוי שני דימויים שונים מאד של ירושלים על קירות בתים מוסלמיים ויהודיים בגליל.

E

שטיחי תפילה

2003-2005: ציורים הנוגעים בעימות דתי ולאומי, ובו-בזמן מעלות שאלות אישיות על תפילה ואמונה.

E

הכנסת אורחים

2001-2002: לאחר שנים שבהן עבדתי בסטודיו לבד, הזמנתי תשעה שכנים מאזור הגליל לשבת אצלי ולהצטייר.

E

בגוף הטקסט

1998-1999: עבודות אלה בודקות את הקשר והמתח שבין טקסט לתמונה, בין המילה לדימוי. חלק גדול מהטקסטים הם מקורות עבריים עתיקים המתייחסים לייצוג המותר והאסור.

E
שמע

שמע

1994-1998: התחלת העיסוק שלי בנושא היחס בין היהדות והאמנות.